Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

SALGSBETINGELSER FOR DELER OG SERVICE

 

GYLDIGHET

Alle våre salg og leveringer av deler og service skjer i henhold til oppgitte betingelser og vilkår.  Andre betingelser eller kjøpers egne generelle eller spesielle leverings-betingelser får ikke anvendelse med mindre Komatsu Forest AS (heretter KF) skriftlig har godkjent disse.

LEVERINGSTID OG FORSENDELSE

Oppgitte leveringstider er veiledende og etter beste skjønn.  KF påtar seg intet ansvar for forsinkelser i forbindelse med levering av deler eller utført service. Alle forsendelser skjer for  kjøpers regning og risiko  med mindre annet er skriftlig avtalt. Dette gjelder også retur av deler og byttekomponenter. Forsinkelser forårsaket av befrakter, beskadigelse på bil, jernbane, båt etc er oss uvedkommende. Skader under transport tas opp av kjøper med transportøren umiddelbart ved mottak.

FORCE MAJEURE

Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpsloven §23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren selv eller underleverandøren/produsenter. Som force majeure regnes også trafikkvanskeligheter som rammer den forutsatte transportmåte eller -vei, samt kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenkning i tilførsel av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og importrestriksjoner.

LEVERINGSBETINGELSER OG RISIKOOVERGANG EXW (EX WORKS)

Levering er skjedd og risiko gått over til kjøper ved avsendelse fra vårt lager, ved levering direkte fra fabrikk eller når varen er klar for levering i de tilfeller der kunden skal hente salgsgjenstanden hos KF.

SALGSPANT

KF  har salgspant i solgte deler og utstyr inntil kjøpesummen samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fullt ut. Sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet, jfr. pantel. §§3-14 til 3-22.

PRISER

Hvis ikke annet er avtalt, gjelder leveringsdagens pris. Alle priser forståes, om intet  annet er uttrykkelig angitt, levering fritt vårt lager. Det tas forbehold om endringer i priser som skyldes prisendringer fra fabrikk og forsendelsesomkostninger samt avgifter pålagt av det offentlige. I tilfelle tollendringer innen varen er importert blir differensen å belaste kjøperen.  Alle priser er eksklusive emballasje, utrykning, frakter og andre tilleggsytelser og belastes kjøper i tillegg.  Paller og pallkarmer debiteres til selvkostpris.

BETALINGSBETINGELSER

Alt salg skjer i h.h.t ”samtidighetsprinsippet”: kjøper betaler før eller når varen/tjenesten overleveres.  For kredittklarerte kunder gjelder betalingsfrist på 20 dager regnet fra fakturautstedelsesdato. Forsinket betaling blir rentebelastet ihht gjeldende lov. Ved avtalt kreditt er betaling rettidig når den kommet på KF’s  konto senest på forfallsdato og at fakturanummer er oppgitt for KF’s identifikasjon av betaling.  KF  forbeholder seg rett til å uten nærmere forklaring eller melding og etter eget valg heve/stoppe kredittgiving.

ANSVAR FOR MANGLER – REKLAMASJON

Kjøper plikter å undersøke salgsgjenstanden så snart den er mottatt og kontrollere arbeidet så snart det er utført. Enhver reklamasjon vedrørende feil eller mangler ved leveransen må skje skriftlig med vedlagt kopi av innkjøpsfaktura og senest 8 dager etter at forholdet det reklameres på, er eller burde vært oppdaget.

KF svarer kun for mangler som beviselig oppstår på grunn av material-, fabrikasjons- eller sammensetningsfeil i følgende tidsrom regnet fra overleveringsdato: nye deler, byttekomponenter og servicearbeide 3 måneder kalendertid.

Reklamasjon godtas kun for varer og tjenester som kjøper har betalt i sin helhet.

Alle opplysninger om KF’s produkter og bruk av produktene gitt i kataloger, brosjyrer, bøker, korrespondanse, telefon eller på annen måte, er veiledende.  KF påtar seg ikke ansvaret for feil i -, eller feiltolkning av, slike opplysninger

Ved reklamasjon på deler, erstatter KF etter egen vurdering de defekte deler, byttekomponenter etc. med nye eller brukte deler eller reparerer angjeldende del.       KF erstatter kun den ødelagte inngående detalj som er bestanddel i aktuell del/komponent, ikke utgifter for demontering, montering, reiser eller følgeskader eller andre utgifter.  Alle utgifter forbundet med forsendelser bæres av kjøper.

KF svarer ikke for feil eller  skader som skyldes vanlig slitasje, modifiseringer, anvendelse av ikke godkjente smøremidler, anvendelse av uoriginale reservedeler, uriktig behandling, mangelfullt vedlikehold eller overbelastning.

      BYTTEKOMPONENTER

Salg av forhåndsreparert byttekomponent har til hensikt å redusere kundens driftsstans ved reparasjon av skadet komponent. 

Dersom kjøper innleverer skadet, utbyttet komponent til KF innen 14 dager (kalendertid) fra overleveringsdato (fra KF) av den nye byttekomponenten, krediteres kjøper en fast pris, om KF anser at reparasjon av den innleverte skadede byttekomponenten er lønnsom.

Dersom skadet komponent er så ødelagt at KF anser reparasjon ulønnsom, skrotes/kasseres og kastes komponent/deler uten videre oppbevaring og kontakt med kjøper.  Byttesystemet erstattes da med ny komponent og kjøper gis ikke kreditering for den innleverte ødelagte komponent.

KF forplikter seg til å levere byttekomponenter kun etter tilgang og eget valg.

RETUR AV DELER

All retur skal avtales på forhånd og referanse skal følge med delene. Deler som returneres må være nye, lagerførte og i full salgbar stand, m.a.o.  i samme stand som ved opprinnelig leveranse og i original emballasje. Delene skal være merket med delenummer og opprinnelig pakkseddel eller kopi av faktura må være vedlagt.

Deler som ikke er returnerte innen 60 dgr. eller ikke er lagerførte hos KF, eller er spesialbestilt for kunde, tas ikke som retur. 

Ved inngått avtale om tilbakekjøp eller ved feilforsendelser, må dette fremgå av  følgeskrivet og med opplysninger om hvem hos KF som har akseptert returen.

Deler med salgspris under kr. 500,- krediteres ikke.

Deler av pakningssett og av sammensatte enheter krediteres ikke.

Returfrakt bæres av avsender og kreditering skjer på grunnlag av KF’s opptelling.

Returnert del som ikke blir godkjent blir kastet om ikke annet er  forlangt skriftlig.

Ved retur av deler innen 30 dager fra leveringstidspunktet trekkes 20% returavgift, mellom 30 og 60 dager etter leveringspunktet trekkes 30 % returavgift. 

Retur uten følgeskriv betraktes som eldre enn 60 dager. Verdien fastsettes da av KF i hvert tilfelle, og beløpet krediteres kundens konto.

KUNDEREGISTER

Kjøper gir KF rett til å holde kunderegister over kunder og serviceobjekter og bruke opplysningene for utsendelse av: informasjon om sikkerhet, tekniske råd, kundeblad, tilbud og annet i markedsføringen.  Kunde har rett til å få beskjed om ev. personlige opplysninger som er registret og gjøre endring av ev. feil.

VERNETING

Oppstår det tvist mellom partene, skal tvisten avgjøres med Hamar tingrett som verneting.


Sist redigert 06.06.18